KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI HAKKINDA
GİRİŞ
MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.” olarak, bizzat kendisi için veya bir şirket veya kuruluşun temsilcisi olarak bizimle iletişime geçen müşterilerimizin, iş ortaklarımızın, bayilerimizin, çalışanlarımızın ve iş başvurusunda bulunmak veya internet sitemizi ziyaret etmek suretiyle ya da diğer herhangi bir şekilde bizimle ilişki kuran  diğer gerçek kişilerin kişisel verilerinin korunmasına büyük önem ve değer vermekteyiz.
 
Veri sorumlusu olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesi ve çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusundaki kural ve politikalarımızı açıklamak amacıyla işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nı (“Politika”) hazırladık.
 
MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. ile veri sahibi arasındaki ilişkinin türüne ve niteliğine göre, veri sahiplerine MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. tarafından işbu Politika’dan farklı kişisel veri politikaları ve/veya bildirimler sağlanması olasıdır.
Veri sahiplerine sağlanan söz konusu özel politika ve bildirimlerde işbu Politika’da yer alan açıklamalardan farklı veya bu açıklamalara ek hususlar bulunabilir. Bu halde, veri sahiplerine sağlanan söz konusu özel politika ve bildirimlerin de öncelikle dikkate alınması gerekmektedir.
 
İşbu Politika’da geçen “biz” ve “bizim” gibi ifadeler, aksi açıkça belirtilmedikçe, MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. ’ni ifade etmek için kullanılmaktadır.
 
 
KİŞİSEL VERİ
Kişisel Veri Tanımı
KVK Kanunu m.3/I(d) çerçevesinde “kişisel veri”, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bu kapsamda, anonim bilgiler, anonim hale getirilen bilgiler ve belirli bir kişi ile ilişkilendirilemeyen diğer veriler işbu Politika kapsamında kişisel veri olarak kabul edilmez.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel İlkeler
KVK Kanunu m.3/I(e) çerçevesinde kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilebilecek her türlü işlem “veri işleme” kapsamına girmektedir.
 
MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. olarak, kişisel verileri, işbu Politika’nın “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlığı altında belirtilen amaçlar çerçevesinde aşağıda sayılan ilkelere uygun olarak işlemekteyiz:
-Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
- Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
- Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
- İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
- İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.
- MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. Tarafından İşlenen Veriler
 
MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ., veri sahibinin açık rızasıyla veya KVK Kanunu’nun 5 ve 6’ncı maddelerinde öngörülen hallerde açık rıza olmaksızın genel ve özel nitelikli kişisel verileri işleyebilmektedir. Özel nitelikli kişisel veriler, nitelikleri itibariyle veri sahibine ilişkin daha hassas bilgileri ihtiva eder niteliktedir. KVK Kanunu’nun 6’ncı maddesi uyarınca, bir gerçek kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri, özel nitelikli kişisel veri sayılmaktadır.
 
MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. tarafından işlenen genel ve özel nitelikli veriler, aşağıda örneklendirilmiştir. Bununla birlikte, her bir veri sahibi özelinde hangi verilerin işleneceği; veri sahibi ile MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. arasındaki ilişkinin türü, niteliği ve kullanılan iletişim kanalları gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir. İlgili mevzuat ve işbu Politika’da yer alan esaslar doğrultusunda, aşağıda belirtilen türde veriler MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. tarafından işlenebilmektedir:
- Ad, soyad, meslek, unvan, çalışılan kurum/kuruluş bilgisi, eğitim geçmişi, çalışma geçmişi, cinsiyet, medeni durum, vatandaşlık durumu, vergi mükellefiyeti durumu ve varsa veli, vasi ve vekile ilişkin bilgiler gibi veri sahibini tanımaya yönelik veriler,
- Kimlik, pasaport, sürücü belgesi gibi kimlik tespitine yönelik belgelerde yer alan doğum tarihi, doğum yeri, kimlik numarası, kan grubu, din ve fotoğraf gibi veriler,
- Ev, iş yeri veya geçici ikamet yerine ait adres, telefon, elektronik posta ve faks numarası gibi iletişim bilgileri,
- veri sahibi tarafından teklif verilen, satın alınan ve veri sahibi için uygun olduğu tespit edilen ürün, proje ve hizmetler; MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. ile gerçekleştirilen telefon görüşmeleri, elektronik posta yazışmaları gibi iletişim kayıtları ile diğer sesli ve görüntülü veriler,
- İnternet protokol (IP) adresi, cihaz kimliği, benzersiz tanımlayıcı (unique identifier) bilgisi, cihaz türü, reklam kimliği, benzersiz aygıt simgesi, internet sayfası görüntülemelerine ilişkin istatistikler, gelen ve giden trafik bilgileri, yönlendirme URL’si, internet log bilgisi, konum bilgisi, ziyaret edilen siteler ve internet sitelerimiz, platformlarımız, internet ağımız ile reklam ve elektronik posta içeriklerimiz aracılığı ile gerçekleştirilen işlem ve eylemlere dair bilgiler.


Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ., kişisel verileri aşağıda belirten amaçlarla işleyebilir ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilebilir:
- MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. tarafından yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
- Akdedilen/akdedilmesi düşünülen sözleşmelerin müzakeresi, kurulması ve ifa edilmesi,
- Müşteriler için uygun ürün, proje ve hizmetlerin belirlenmesi, bunların müşterilere özel hale getirilmesi ve geliştirilmesi, etkin bir müşteri hizmeti sunulması,
- MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. bünyesindeki birimlerde veya birimler arasında koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi,
- MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.’ya ait veya MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. tarafından kullanılan internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerinin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması,
- Mevzuatta veya MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.’nun kabul ettiği kural ve politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması,
- MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.’nun veya MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.’nun proje ve hizmetlerinin tanıtım ve pazarlamasının yapılması ve bunların geliştirilmesi, anket ve oylamalar ile veri sahibinin görüşünün alınması,
- Doğum günü kutlaması, çekiliş veya yarışmalara dahil edilme, hediye verilmesi ve veri sahibi lehine olan benzeri diğer etkinlik, promosyon ve kampanyaların gerçekleştirilmesi,
- Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi,
- Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
- Talep ve soruların cevaplanması,
- MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.’nun veya Şirket Grubu’nun yeniden yapılandırılması veya MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.’nun birleşme, bölünme, tür değiştirme ve kontrol değişikliği gibi işlemlere tabi olması halinde, bu işlemlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi,
- Şirketler ve ortaklıklar hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
- MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.’nun insan kaynakları politikaları çerçevesinde çalışan ihtiyacının temin edilmesi ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,
- İş başvurularının uygunluğunun değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve iş başvurusunda bulunan adaylar ile iletişime geçilmesi,
- MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.’nun insan kaynakları, halkla ilişkiler ve pazarlama politikalarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,
- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
- Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.’nun meşru menfaatlerinin korunması.


Kişisel Verilerin Türkiye İçinde ve Dışında Aktarımı
KVK Kanunu’nun 4’üncü maddesinde sayılan genel ilkelere ve 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, işbu Politika’nın “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlığı altında gösterilen amaçlar ile kişisel verileri yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilir ve yurt içi ve yurt dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabiliriz.
 
Kişisel verilerin aktarılabileceği üçüncü kişiler, veri sahibi ile MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. arasındaki ilişkinin türü, niteliği ve işlem gerçekleştirilen piyasalar gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilmekle birlikte, verilerin aktarılabileceği üçüncü kişiler, genel itibariyle aşağıda gösterildiği gibidir:

- Şirket Grubu şirketleri,
- Sermaye Piyasası Kurumu, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş., Borsa İstanbul ve yurt içi ve yurt dışındaki diğer yetkili kurum ve kuruluşlar ile yetkili üçüncü kişiler,
- MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.’nun yurt içi ve yurt dışında çalıştığı alt yapı sağlayıcılar ile diğer iş ortakları, tedarikçileri ve alt yüklenicileri,
- MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.’nun veya Şirket Grubu’nun yeniden yapılandırılması veya MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.’nun birleşme, bölünme veya kontrol değişikliği gibi işlemlere tabi olması halinde, ilgili işlemlere taraf üçüncü kişiler.


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ., kişisel verileri, KVK Kanunu’nun 5 ve 6’ncı maddelerinde yer alan şartlar çerçevesinde işbu Politika’nın “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlığı altında belirtilen amaçlar için yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik şekillerde elde edilebilir. Kişisel veriler; veri sahiplerinin irtibat kurabileceği genel müdürlük, şube, satış ofisleri ve diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar, elektronik işlem platformları, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen eğitim, konferans ve benzeri etkinlikler aracılığı ile veya tahkikat yöntemiyle toplanabilir.
 
MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ., kişisel verileri genellikle veri sahiplerinden edinmekle birlikte, KVK Kanunu’nun 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin Şirket Grubu’ndaki diğer grup şirketleri, MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.’nun projelerinde birlikte çalıştığı iş ortakları ve alt yüklenicileri, Sermaye Piyasası Kurumu, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve diğer ilgili yetkili kurum ve kuruluşlar, iş başvurularında referans olarak gösterilen veya başvuru sahibinin çalışma ve eğitim geçmişinde yer alan kişi, kurum ve kuruluşlar, işe alım platformları, veri sahibinin temsil ettiği/veri sahibini temsil eden kişi ve kurumlar aracılığıyla da edinilmesi mümkündür.
 
Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
Hukuken daha uzun bir sürenin gerekli kılındığı veya daha uzun bir süreye izin verildiği durumlar hariç olmak üzere, MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ., kişisel verileri yalnızca işbu Politika’da belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan süre zarfında elinde bulundurur. Saklama süresi sona eren kişisel veriler, KVK Kanunu m.7 çerçevesinde MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
 
Kişisel Verilerin Güvenliği ve Denetimi
KVK Kanunu’nun 12’inci maddesi çerçevesinde, MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ., kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla veri sorumlusu olarak uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu amaçla, MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. tarafından;
- şirketin iş süreçleri ve faaliyetlerinin kişisel verilerin korunması amacıyla hazırlanan şirket içi politika ve kurallara uygun yürütülmesi sağlanmaktadır,
- kişisel verilerin korunması mevzuatı ve bu doğrultuda hazırlanan şirket içi politika ve kurallar konusunda çalışanlarda farkındalık yaratılmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir,
- çalışanlardan ve MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.adına veri işleyen kişi ve kurumlardan verilerin gizliliği ve korunması için gerekli beyan ve taahhütler alınmakta, bu beyan ve taahhütlere aykırılık belirli yaptırımlara bağlanmaktadır, kişisel verilerin şirket içinde ve dışında - güvenliğini sağlamak ve verilere yetkisiz erişimi önlemek üzere gerekli bilgi güvenliği tedbirleri uygulanmaktadır,
- kişisel verilerin korunması için oluşturulan iç politika ve kurallara uygunluğun belirli periyotlarda denetimi gerçekleştirilmekte ve sonuçlar düzenli olarak yönetim kuruluna raporlanmaktadır,
- alınan tedbirlerin yeterliliği belirli periyotlarda kontrole tabi tutulmakta ve ihtiyaç ve imkanlara göre mevcut veri güvenliği sisteminin sürekli olarak geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 1. KVK Kanunu Çerçevesinde Veri Sahibinin Hakları KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca, veri sahipleri:
  kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  - kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  - kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  - yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  - kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  - kişisel verilerin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  - düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  - işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  - kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararının giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri sahiplerinin yukarıda belirtilen haklarından herhangi birini kullanmak istemeleri halinde, işbu Politikanın ekinde yer alan başvuru formunu doldurmaları ve (i) formun ıslak imzalı bir nüshasını Yeşilce Mahallesi Yunus Emre Caddesi Nil Ticaret Merkezi No:8 Kat:3 34418 Seyrantepe / İstanbul adresine şahsen başvuru ile veya noter yoluyla iletmeleri veya (ii) formu info@wonderkids.comelektronik posta adresine güvenli elektronik imzaları ile göndermeleri gereklidir.

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun taleplerin yukarıda belirtilenler dışında başka yöntemler ile iletilmesine karar vermesi durumunda, başvuruların hangi şekillerde iletilebileceği ayrıca duyurulacaktır.

MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. veri sahiplerinden gelen talepleri, KVK Kanunu m.13 çerçevesinde talebin niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandıracaktır. Veri sahiplerinden gelentaleplere yönelik olumlu veya olumsuz yöndeki yanıtlar, veri sahiplerine yazılı olarak veyaelektronik ortamda bildirilebilir. Veri sahiplerinin talepleri kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.
 
ÇEREZLER VE BENZERİ TEKNOLOJİLER
Genel
MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.’ya ait internet sitelerine, elektronik platformlara, uygulamalara veya MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. tarafından gönderilen elektronik posta iletilerine veya reklamlara erişim sırasında,kullanıcıların bilgisayarına, cep telefonuna, tabletine veya kullanılan diğer cihazlara belirliverilerin kaydedilmesi ve toplanmasını sağlayan küçük veri dosyaları yerleştirilebilmektedir.
Bilgisayar ve diğer cihazlara yerleştirilen bu veri dosyaları, çerez, piksel tag, flash cookies veweb işaretçileri olabileceği gibi, veri depolama amaçlı benzeri diğer teknolojiler de olabilecektir. İşbu Politika’da MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. tarafından kullanılabilecek çerez ve benzeri teknolojileri ifade etmek üzere “çerez” ifadesi kullanılmaktadır.
Çerezler aracılığı ile kişisel veri toplanması mümkün olmakla birlikte, çerezler aracılığıyla toplanan her türlü veri kişisel veri niteliği taşımayabilecektir. Bu nedenle çerezler aracılığıyla elde edilen verilerin ancak Türk hukuku çerçevesinde kişisel veri teşkil ettikleri ölçüde, işbu Politika ve KVK Kanunu kapsamında değerlendirileceği dikkate alınmalıdır.
 
Çerez Türleri
Çerezler süre bakımından veya ait oldukları alan adına göre sınıflandırılabilmektedir. Çerezler, süre bakımından sınıflandırılmaları durumunda, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Oturum çerezleri, kullanıcının tarayıcıyı kapatması üzerine silinen çerezleri ifade ederken, kalıcı çerezler ise önceden belirlenen bir süre boyunca kullanıcının bilgisayarında/cihazında kalan çerezlerdir.
 
Çerezler ait oldukları alan adına (domain) göre sınıflandırılmaları durumunda ise ilişkili taraf çerezi ve üçüncü kişi çerezi olmak üzere ikiye ayrılır. Ziyaret edilen alan tarafından yerleştirilen çerezler ilişkili taraf çerezleri olarak adlandırılırken, ziyaret edilen farklı bir alan tarafından yerleştirilen çerezler ise üçüncü kişi çerezi olarak ifade edilmektedir. Ziyaret edilen alan dışındaki kişilerin, ziyaret edilen alan üzerinden kullanıcı cihazına çerez yerleştirmeleri durumunda üçüncü kişi çerezi söz konusudur.
 
Çerezlerin Kullanım Amaçları
MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ., internet sitelerinde, platformlarında, uygulamalarında, reklam ve iletilerinde kullandığı çerezlerden, aşağıda belirtilen amaçlar ile faydalanabilmektedir.Operasyonel amaçlı kullanımlar: MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. internet sitesi, platform, uygulama ve hizmetlerinin idaresi ve güvenliği için gerekli gördüğümüz çerezleri kullanabiliriz.

- Operasyonel amaçlar için kullanılan çerezlere örnek olarak, internet sitesi, uygulama ve platformlarda yer alan fonksiyonlardan yararlanılmasına olanak tanıyan teknolojiler ile bu mecralardaki düzensiz davranışları tespit etmek için kullanılan çerezler gösterilebilir.
- İşlevselliğe yönelik kullanımlar: MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. internet sitesi, platform, uygulama ve hizmetlerinin kullanımını kolaylaştırmak ve bunları kullanıcılar için özelleştirmek amacıyla çerez kullanabilecektir. İşlevsellik amacıyla kullanan çerezlere, kullanıcı bilgilerini ve tercihlerini hatırlamamızı sağlayan teknolojiler örnek gösterilebilir.
- Performansa yönelik kullanımlar: MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. internet sitesi, uygulama, platform ve hizmetlerine ilişkin performansın artırılması ve ölçülmesi amacıyla da çerez kullanabilmektedir. Bu amaçla kullanılan çerezlere örnek olarak, kullanıcıların MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. internet sitesi, uygulama, platform ve hizmetlerini nasıl kullandığını anlamamızı ve kullanıcı davranışlarını analiz etmemizi sağlayan çerezler ile gönderdiğimiz iletiler ile etkileşime geçilip geçilmediğini anlamamıza imkân veren teknolojiler gösterilebilir.
- Reklam amaçlı kullanımlar: MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.’ya veya üçüncü kişilere ait internet sitesi, platform ve uygulamalar üzerinden, kullanıcıların ilgi alanlarına yönelik reklam ve benzeri içerikleri iletmek amacı ile ilişkili taraf çerezleri ve üçüncü kişi çerezleri kullanabiliriz. Reklam amaçlı kullanımlara örnek olarak, reklamların etkinliğini ölçen çerezler ile belirli bir reklama tıklanıp tıklanmadığını veya reklamın kaç kere görüntülendiğini gösteren çerezler gösterilebilir.


Çerezleri Reddetme ve Silme
Çoğu tarayıcı çerez kullanımına izin vermekle birlikte, kullanıcılar diledikleri zaman tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezleri reddedebilir veya silebilir. Ayarların değiştirilmesi yöntemi kullanılan tarayıcıya göre değişmekte olup, çerezlerin nasıl devre dışı bırakılabileceğinin kullanılan tarayıcıya ilişkin hizmet sağlayıcıdan öğrenilmesi gerekmektedir.
Çerezlerin devre dışı bırakılması durumunda MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. internet sitesi, uygulama, platform ve hizmetlerinin bazı özelliklerinden yararlanılamaması söz konusu olabilecektir.
 
Yetkili Hizmet Sağlayıcılar
MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. internet sitesi, platform ve uygulamaları ile hizmetlerinin yürütülmesi ve kurumun tanıtımı için yetkilendirdiğimiz bazı hizmet sağlayıcılardan yardım ve destek alabilir. Bu hizmet sağlayıcılar da kullanıcıların bilgisayarına/cihazına çerezler ve benzeri teknolojiler (üçüncü kişi çerezleri) yerleştirebilecek ve kullanıcı cihazını tespit etmeye yönelik IP adresi, benzersiz tanımlayıcı (unique identifier) ve cihaz tanımlayıcı gibi bilgileri toplayabilecektir.
 
ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT SİTE, ÜRÜN VE HİZMETLER
MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. internet siteleri, platform ve uygulamaları, üçüncü kişilere ait internet sitesi, ürün ve hizmetlere ilişkin linkler içerebilir. Söz konusu linkler, üçüncü kişilere ait gizlilik politikalarına tabi olup, üçüncü kişiler ve üçüncü kişilere ait sitelerin MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.’dan bağımsız olduğu ve MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.’nun üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarından sorumlu olmadığının farkında olunmalıdır. Link verilen internet sitelerinin ziyaret edilmesi durumunda, bu sitelere ait gizlilik politikalarının okunmasını tavsiye etmekteyiz.
 
DEĞİŞİKLİKLER
İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nda muhtelif zamanlarda değişiklik yapmamız mümkündür. Politika’nın güncel versiyonuna MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. internet sitesinden ulaşılabilir, Politika’da yapılabilecek değişiklikler MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. internet sitesinden takip edilebilir.
Değişiklikler kural olarak, MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. internet sitesine yüklenmek suretiyle yapılacak ve bu tarih itibariyle geçerlilik kazanacak olmakla birlikte, MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. değişiklikleri, uygun gördüğü diğer şekillerde de bildirilebilecektir.
 
 
EK-1
VERİ SAHİBİNİN BAŞVURU FORMU HAKKINDA
(“MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.”), veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 11’inci maddesi çerçevesinde yapılacak başvuruları daha hızlı ve sağlıklı değerlendirebilmek amacıyla işbu Başvuru Formu hazırlanmıştır.
Formun doldurulması ile ilgili soru ve taleplerinizi mesai gün ve saatleri içerisinde 0 212 444 81 01 telefon numarasından bize iletebilirsiniz.span>
 
Veri Sahibinin Hakları
İşbu Başvuru Formu’nu doldurmadan önce, https://www.wonderkids.com.tr/ adresinde yer alan MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nı okuyarak KVK Kanunu Madde 11’de belirtilen haklarınız ve MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.’nun veri işleme faaliyeti konusunda detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.
 
Başvuru Yöntemi
KVK Kanunu Madde 11’de belirtilen haklarınızdan herhangi birini kullanmak istemeniz halinde, işbu Başvuru Formu doldurulmalıdır ve IV numaralı başlık altında belirtilen ekleri ile birlikte,
- Formun ıslak imzalı bir nüshasını, Sultançiftliği mah Lületaşı sok no 3 / 4 Çekmeköy İstanbul adresine mutlaka şahsen başvuru ile iletmeli veya
- Formun ıslak imzalı bir nüshasını, Sultançiftliği mah Lületaşı sok no 3 / 4 Çekmeköy İstanbul adresine mutlaka noter yoluyla tebliğ etmeli veya
- Formu, info@wonderkids.com  elektronik posta adresine güvenli elektronik imzanız ile göndermelisiniz.


Veri Sahibine Dair Bilgiler
Dikkat ! Aşağıda talep edilen bilgi ve belgeleri tam ve doğru şekilde belirtmeye özen göstermenizi rica ederiz.
İşbu Başvuru Formu’nda talep edilen bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz şekilde sağlamanız, başvurunuzun sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi bakımından önem arz etmektedir.
Ad ve Soyad:
T.C. Kimlik Numarası :
Adres :
Telefon Numarası :
Elektronik Posta Adresi :
 
Lütfen MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. ile olan ilişkiniz hakkında aşağıda belirtilenlerden uygun olan seçeneği seçiniz ve aşağıdaki boşluğa ilişkinin hala devam edip etmediği, eğer sona ermiş ise hangi dönemlerde devam ettiği ve varsa MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. ile olan ilişkiniz kapsamında irtibat halinde olduğunuz bölüm bilgisini yazınız.
İş Ortağı
Çalışan Ziyaretçi
İş Başvurusunda Bulunan Diğer (_)
 
Veri Sahibin Talepleri Hakkında
Kişisel verilere ilişkin talep veya taleplerinizi aşağıda ilgili kutucuğu (X) ile işaretlemek suretiyle belirtiniz. İlgili kutucuğu seçerek talepte bulunmanız halinde, ilgili talep konusuna ilişkin sağlanması gereken bilgi ve belgeleri de işbu Form ile birlikte MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.’ne iletmeniz gerekecektir.
Talep Seçim Sağlanması Gerekli Bilgi/Belge Kişisel verilerimin MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. tarafından işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.
İşlendiğini düşündüğünüz belirli bir veri varsa, lütfen bu tablo sonunda bırakılan boşlukta belirtiniz. MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. tarafından kişisel verilerimin işlenmesi durumunda kişisel verilerimin hangi amaçla işlendiğini öğrenmek istiyorum.
Hangi amaçla işlendiğini öğrenmek istediğiniz belirli bir veri varsa, lütfen bu tablo sonunda bırakılan boşlukta belirtiniz.
 
MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. tarafından kişisel verilerimin işlenmesi durumunda kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. tarafından amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.
 
Talebinize konu belirli bir veri varsa, lütfen bu tablo sonunda bırakılan boşlukta belirtiniz. MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. tarafından kişisel verilerimin yurt içinde/yurt dışında üçüncü kişilere aktarılması durumunda
 
MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. tarafından kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum.
Talebinize konu belirli bir veri varsa, lütfen bu tablo sonunda bırakılan boşlukta belirtiniz. MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. tarafından eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerimin düzeltilmesini istiyorum.

Lütfen eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verinizi ve nasıl düzeltilmesini istediğinizibu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz ve düzeltme talebinizi doğrulayan nüfus cüzdanı fotokopisi, fatura, ikamet belgesi gibi belgeleri işbu Form ekinde iletiniz.
 
Eksik/yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.
 
Lütfen eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verinizi ve nasıl düzeltilmesini istediğinizi bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz ve düzeltme talebinizi doğrulayan nüfus cüzdanı fotokopisi, fatura, ikamet belgesi gibi belgeleri işbu Form ekinde iletiniz.
Kişisel verilerimin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle silinmesini/yok edilmesini istiyorum.
 
Lütfen işlenme sebebinin neden ortadan kalktığını düşündüğünüzü, silinmesini/yok edilmesini istediğiniz veriyi bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz ve varsa talebinizi kanıtlayan diğer bilgi/belgeleri de Form ekinde iletiniz.
Kişisel verilerimin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle aktarıldıkları üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini/yok edilmesini istiyorum.
 
Lütfen işlenme sebebinin neden ortadan kalktığını düşündüğünüzü, silinmesini/yok edilmesini istediğiniz veriyi bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz ve varsa talebinizi kanıtlayan diğer bilgi/belgeleri de Form ekinde iletiniz.
 
MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran elektronik / otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde aleyhime bir sonuç doğduğunu düşünüyor ve bu sonuca itiraz ediyorum.
 
Lütfen otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini düşündüğünüz verilerinizi ve aleyhinize olduğunu düşündüğünüz sonucu bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz ve varsa talebinizi kanıtlayan bilgi/belgeleri Form ekinde iletmenizi rica ediyoruz.
 
Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın tazminini talep ediyorum. Lütfen kişisel verilerinizin neden kanuna aykırı olarak işlendiği kanaatinde olduğunuzu, kanuna aykırı işleme faaliyeti ve uğradığınız zarar ile birlikte bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya form ekinde belirtiniz. Form ekinde talebinizi destekleyen/tevsik eden Kişisel Verilerin Korunması
Kurulu veya mahkeme kararlarını da iletebilirsiniz.
Yukarıda belirttiğiniz taleplerinize dair istenen bilgileri ve Form ekinde ilettiğiniz belgeleri aşağıda detaylı olarak belirtiniz.
 
Başvurunun Sonuçlandırılması ve Başvuru Sonucunun Bildirimi MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. talebinizi, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandıracaktır. Talebinize yönelik olumlu veya olumsuz yöndeki yanıtlar, tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilebilir. Başvuru sonucunun posta veya elektronik posta yöntemlerinden biriyle iletilmesine yönelik bir tercihiniz varsa, bu tercihinizi postanın/elektronik postanın gönderileceği adres/elektronik posta adresi ile birlikte aşağıda belirtmeniz gerekmektedir:
- Başvuruma ilişkin cevabın elektronik posta aracılığıyla gönderilmesini istiyorum.
- Başvuruma ilişkin cevabın posta aracılığıyla gönderilmesini istiyorum.

Talepleriniz kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebinizin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda bir ücret talep edilebilecektir.
 
MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.’nun talebin sonuçlandırılması için ek bilgiye ihtiyaç duyması veya başvurunun veri sahibi tarafından yapıldığının tevsik edilememesi durumunda, sizinle işbu Formda belirtilen veya MODALİNE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. nezdinde bulunan iletişim bilgileriniz aracılığıyla iletişime geçilebilecektir.
 
Beyan
KVK Kanunu uyarınca yapmış olduğum başvurunun işbu Formda belirttiğim talepler doğrultusunda değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica ederim.

Veri Sahibi Adı Soyadı:
Başvuru Tarihi: İmza:

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.